Droneregler og -lovgivning

I 2020 kom der fælles regler og procedurer for operation af droner. Disse regler gælder ikke bare i Danmark, men i hele EU.

Det betyder, at du som fjernpilot skal overholde nogle regler for flyvning, der er universelle for fjernpiloter indenfor EU, og at du som fjernpilot kan bruge dit dronecertifikat i såvel Danmark som i alle andre medlemsstater og et antal EØS-lande. De europæiske regler for flyvning med droner kan findes i forordningerne (EU) 2019/947 og (EU) 2019/945.

Dronekategorierne

Droneflyvning bliver kategoriseret på baggrund af, hvor risikofyldt flyvningen er og hvilke afværgeforanstaltninger, der er iværksat for flyvningen. 

Den åbne kategori – dækker droneflyvninger, hvor der er lav risiko for, at tredjemand kommer til skade, såsom fotografering, landopmåling og rekreativ flyvning med mere. Al flyvning i den åbne kategori skal foregå indenfor fjernpilotens synsvidde.

Den specifikke kategori – dækker flyvninger, hvor der er en forhøjet risiko for, at tredjemand kommer til skade, herunder blandt andet flyvninger, hvor droneføreren ikke kan se dronen, eller flyvninger hvor dronen bruges til transport.

Den certificerede kategori – dækker flyvninger, hvor risikoen er på niveau med bemandet flyvning. Kategorien omfatter blandet andet droner som fragter passagerer. 

Forordning (EU) 2019/947 opstiller kun operative regler og procedurer for brugen af droner, som anvendes i den åbne og specifikke kategori. Regler for brugen af droner i den certificerede kategori er endnu ikke udarbejdet af EU.

Regler for droneflyvning i den åbne kategori

Denne kategori vil omfatte størstedelen af de droneoperationer, som udføres på nuværende tidspunkt, det vil sige rekreativ flyvning samt simple operationer som fotografering, videooptagelse, landopmåling etc.

Da de fleste droner endnu ikke efterlever produktkravene, fordi de er produceret før ikrafttrædelsen af de nye droneregler, er der en række overgangsregler for eksisterende droner. Hvis dronen ikke er påført et identifikationsklassemærke (C0, C1, C2, C3, C4, C5 eller C6), betegnes dronen som en "legacydrone". Du kan som tommelfingerregel flyve med din legacydrone i den korresponderende kategori fremt til og med d. 31. december 2023. Herefter skal langt de fleste legacydroner flyves iht. kravene for A3

Få overblikket over flyvning med din drone i den åbne kategori her

Guide: Hvilket certifikat skal du have?

Har din drone et C-mærke?

C-mærket

Hvis der på din drone er et mærke som vist ovenfor med et tal fra 0-6, er den C-mærket. Hvis ikke, skal den følge nye og mere restriktive regler.

Droner, som er bragt på markedet inden 1. januar 2024 må dog gerne sælges, så længe lager haves. Det betyder, at du i en periode efter 1. januar 2024 vil kunne købe droner uden C-mærke ude i butikkerne.

 

Regler for droneflyvning i den specifikke kategori

Den specifikke kategori omfatter alle former for droneflyvning, som ikke falder ind under de klart definerede regler i den åbne kategori. 

Eksempler herpå kan være: 

  • Flyvning med droner med en vægt på over 25 kg
  • Flyvning med droner over personforsamlinger
  • Nedkastning af objekter fra droner
  • Flyvning med droner udenfor droneførerens synsvidde


Ovenstående skal ikke tages som en udtømmende liste for droneoperationer, som omfattes af den specifikke kategori, men blot illustrere at alle former for droneflyvning med forhøjet risiko er omfattet af denne kategori. Et eksempel på undtagelse hertil er, at hvis droneflyvningen omfatter passagerer eller udgør en meget høj risiko, vil operationen falde under den certificerede kategori.

Flyvning i den specifikke kategori kræver en operationel tilladelse, som udstedes af Trafikstyrelsen eller en fremsendelse af en erklæring om, at droneoperatøren følger et godkendt standardscenarie.

Læs, hvordan du får tilladelse til specielle flyvninger i den specifikke kategori her

Sikring af privatlivets fred og samtykke

Det er fjernpilotens ansvar at sikre, at reglerne for privatlivets fred overholdes.
Ofte kræver droneflyvninger, at der indhentes samtykke fra tredjeparter, før man kan udføre sine droneoperationer. Dette gøres for at sikre sig, at man ikke forbryder sig mod netop privatlivets fred.

Hvordan man indhenter samtykke, kan variere alt efter situationen og den part, der skal indhentes samtykke fra. Vi har udarbejdet en vejledning til samtykkereglerne, som du bør kende, hvis du har behov for at indhente samtykke fra tredjemand. 

Læs reglerne for samtykke her

Relevant lovgivning

Danske fjernpiloter skal følge disse regler

(EU) 2019/947

De fælleseuropæiske regler, der fastsætter kravene for, om du må overflyve mennesker, hvor lang afstand du skal holde til uvedkommende, hvor højt du må flyve med din drone, og hvor tung din drone må være for flyvning i den åbne kategori. Hvis du ikke kan overholde disse krav, er du i den specifikke kategori, og også her fastsætter (EU) 2019/947 krav til en risikovurdering (SORA), som du skal udarbejde som droneoperatør.

Læs (EU) 2019/947 her [Nyt vindue]

Dronebekendtgørelsen ( BEK. nr. 1649, 2023)

Udover de fælleseuropæiske regler, skal fjernpiloter i Danmark også overholde reglerne i dronebekendtgørelsen, som er nogle supplerende bestemmelser til den europæiske lovgivning. 

Bekendtgørelsen fastsætter afstandskrav til f.eks. helikopterflyvepladser, civile og militære lufthavne, afstandskrav til ambassader, kolonne-3-virksomheder, kongehuset samt flyvning i Natura-2000-områder.
Heri i finder du også kravene til, hvordan du skal forholde dig ved flyvning tæt på eller over private ejendomme.

Bekendtgørelsen gælder for alle dronepiloter uanset dronens vægtklasse. Den giver desuden visse privilegier til folk med kompetencecertifikat A2. Det betyder, at du med et kompetencecertifikat A2 eksempelvis kan flyve indtil 2 km af en lufthavn i op til 40 meter over banehøjde. 

Læs dronebekendtgørelsen her [Nyt vindue]

(EU) 2019/945

I (EU) 2019/945 fastsættes reglerne for de produktkrav, som droneproducenterne skal overholde for at kunne blive C-mærkede. Heri kan du se, hvad din drone skal kunne, hvis den fra producentens side er blevet certificeret i en af C-kategorierne, der går fra C0 til C6.

På nuværende tidspunkt findes der ingen C-mærkede droner på markedet. Det betyder, at alle droner, der flyves går under samlebetegnelsen 'legacy-droner'. Disse gælder der nogle særlige regler for, der reguleres gennem overgangsbestemmelser i (EU) 2019/947

Læs (EU) 2019/945 her [Nyt vindue]

Easy Access Rules

For at hjælpe branchen med at forstå lovgivningen samt give acceptable metoder til overholde de krav der stilles i både den åbne, specifikke og certificerede kategori, har EASA udgivet et sæt Easy Access Rules.
Easy Access Rules indeholder udover selve regelværkerne for (EU) 2019/947 og (EU) 2019/945 også uddybende forklaringer og hjælp til droneoperatøren. Denne hjælp inddeles i hhv. Guidance Material (GM) og Acceptable Means of Compliance (AMC).

Implementing rule/delegated rule annex: (Markeret med blåt): Alle gældende forordninger og direktiver angives med blåt i Easy Access rules. Alt med blåt er samme tekst som den du finder ved de respektive henvisninger til (EU) 2019/947 og (EU) 2019/945 ovenfor. Her er den blot sammenskrevet med vejledningsmaterialet og de acceptable metoder til at efterleve kravene i lovgivningen.

Guidance Material (GM) (Markeret med grøn): Al tekst under emnefarverne grøn er vejledningsmateriale. Denne type vejledning indikerer, hvordan regler og metoder skal forstås samt hvad den kompetente myndighed (Trafikstyrelsen i Danmark) kan have af krav til eksempelvis ansøgninger.

Acceptable Means of Compliance (AMC) (Markeret med gul): Alle afsnittene, der findes under den gule markering og overskrifterne AMC, er de acceptable metoder til at efterleve kravene i forordningerne. Disse metoder er blevet anerkendt af EASA, og medmindre der angives andre metoder i Easy Access Rules, er disse den eneste måde, man kan overholde reglerne. Andre metoder kan blive anerkendt, hvis de gennemgår processen for en alternativ metode til efterlevelse - en såkaldt AltMoC (Alternative Means of Compliance). AltMoC'er skal ligesom AMC'erne anerkendes af EASA, før de kan benyttes som alternative metoder til efterlevelse.

Find den seneste konsoliderede version af Easy Access Rules her (September 2022) [Nyt Vindue]

Der kan komme ændringer til Easy Access Rules efter den konsoliderede version er udgivet. Disse ændringer vil ikke blive tilføjet, før en ny konsolideret version publiceres. Ændringerne foretages både i vejledningsmaterialet og i Acceptable Means of Compliance til forordningens artikler, annekser og tillæg og, indebærer både mindre tekstændringer, men også større ændringer i form af helt nyt vejledningsmateriale og AMC’er til flere af artiklerne og dele af annekserne og tillæggene.

Du skal derfor være opmærksom på, at dele af Easy Access Rules kan være blevet ændret, når du læser den og sikre dig, at du anvender det vejledningsmateriale og AMC'er, der er blevet opdateret.

Find tilføjelser til Easy Access Rules, som ikke er blevet opdateret i den konsoliderede version nedenfor:

Siden september 2022 er der ikke udgivet nogle tilføjelser

Senest opdateret 29-09-2022