Generelt om den specifikke kategori

Droneflyvninger, der ikke er omfattet af den åbne kategori, og som ikke kan udføres i den certificerede kategori, falder ind under den specifikke kategori. Hvis din operation falder ind under et standardscenarie, behøver du ikke en tilladelse fra Trafikstyrelsen, men skal udfylde en erklæring. Falder din operation ikke ind under et standardscenarie, kan du også ansøge om følgende: 

 1. En operationel tilladelse baseret på en risikovurdering
 2. En operationel tilladelse baseret på en præ-defineret risikovurdering
 3. Et operatørcertifikat – Light Operator Certificate (LUC)   

Nedenunder kan du læse mere om, hvad de tre muligheder indebærer. 

Hvornår er jeg i den specifikke kategori?

Din droneflyvning befinder sig i den specifikke kategori, når du ikke længere kan opfylde kriterierne for flyvning i den åbne kategori jf. EU 2019/947.

Din flyvning vil f.eks. være i den specifikke kategori, hvis du:

 • Vil flyve din drone over 120 meter over terræn
 • Flyver en drone, der er tungere end 25 kg.
 • Vil flyve din drone uden for synsvidde - Det, der kaldes BVLOS

Hvis du ønsker at flyve i et eller flere af de ovenstående scenarier, placeres din operation automatisk i den specifikke kategori. Bemærk, at ovenstående liste ikke er udtømmende.
I den specifikke kategori kræves et dækkende standardscenarie – eller udarbejdelse af en risikovurdering og tilhørende operationelle procedurer, som alt sammen skal godkendes af Trafikstyrelsen.

BVLOS-operationer kan også være dækket af en godkendt LUC, eller foregå i den certificerede kategori.

Læs proceduren for ansøgning af SORA eller PDRA her.

Læs mere om flyvning i den specifikke kategori her

Operationel tilladelse

For at få en operationel tilladelse fra Trafikstyrelsen skal du indsende en ansøgning samt en risikovurdering af operationen. Du finder adressen nedenfor på denne side.

Du kan enten udarbejde din egen risikovurdering eller anvende en allerede udarbejdet risikovurdering. Risikovurderingen skal blandt andet omfatte:

 

SORA – Specific Operation Risk Assessment

Specific Operations Risk Assessment (SORA) er en metode til at bestemme risici ved droneoperationen. Metodikken består af 10 trin.

1. Beskriv det operative koncept (ConOps) så detaljeret som muligt for den specifikke droneoperation. Afsnittet skal blandt andet indeholde relevant teknisk og operationelt information, systemoplysninger samt et eksempel på et kortudsnit eller en illustration af det område, du skal flyve i.

2. Bestem den indledende/reelle jordrisiko ved operationen (intrinsic GRC), der relaterer sig til risikoen for at folk på jorden bliver ramt af en drone samt hvor stor skade den forårsager, hvis den styrter i tilfælde af havari.

3. Bestem den endelige jordrisiko (final GRC) efter mitigerende foranstaltninger er foretaget i M1, M2 og M3. Dette kan f.eks. være anvendelse af faldskærm eller at din drone er fortøjet.

4. Bestem den indledende luftrumsrisikoklasse (inital ARC). Dette er en klassificering af risikoen for at dronen kolliderer med et bemandet luftfartøj. Risikoen klassificeres fra A til D, hvor A er den laveste risikoklasse.

5. Bestem den endelige luftrumsrisikoklassificering (residual ARC) efter mitigerende foranstaltninger er foretaget. Dette kan f.eks. være, hvis den faktiske bemandede lufttrafik er lavere end hvad den indledende luftrumsrisikoklasse forudsætter.

6. Sørg for at de taktiske mitigerende præstationskrav (TMPR) er opfyldt, hvis det er relevant. Det er nemlig ikke relevant at opfylde disse krav for alle typer af operationer.

7. Bestem Operationens Specific Assurance and Integrity Level (SAIL). Værdien sammensættes ud fra den endelige jordrisiko og den endelige luftrumsrisikoklasse, som er blevet fastsat i trinene forinden.

8. Identificer og redegør for operationens safety mål (OSO’er). OSO’erne skal udarbejdes for det konkrete SAIL-niveau.

9. Afdæk risikoen for at dronen, i tilfælde af, at den laver en fly-away, bevæger sig ind i tilstødende luftrum og forårsager sammenstød med bemandet lufttrafik.

10. Udarbejd en safety portfolio der beskriver følgende:

 • Hvordan risikoen er reduceret for hhv. jord- og luftrumsrisikoklasse.
 • Hvordan TMPR er opfyldt.
 • Hvordan operations safety mål er opfyldt.

Risikovurderingerne skal indtil videre være udarbejdet efter SORA-modellen udviklet af JARUS, som du kan læse mere om i forordning (EU) 2019/947 samt tilhørende EASY ACCESS RULES, der indeholder vejledning til forordningen.  Du kan finde forordningen nedenfor her på siden. 

Bemærk, at EASA løbende publicerer justeringer til Easy Access Rules på deres hjemmeside. Disse justeringer vil være gældende, når de er lagt online, men vil først senere blive lagt ind i en konsolideret version. Det er derfor vigtigt at du som ansøger sikrer dig at ansøgningen lever op til kravene i Easy Access Rules samt de evt, senest opdaterede krav i form af amendments.

Den version af SORA-metodikken, man arbejder med er på nuværende tidspunkt version 2.0.

Fra November 2024 forventer EASA at publicere SORA 2.5, som blandt andet indeholder nye og andre metoder til at håndtere risikovurderingen. Hvis du forventer først at indsende en SORA efter  november måned, skal du være opmærksom på de nye metodekrav og opdatere din SORA.

Hold derfor øje med EASAs hjemmeside, hvor SORA 2.5 vil blive offentliggjort. Du kan finde mere info via dette link: Unmanned Aircraft Systems (UAS) | EASA (europa.eu)

Hvordan skal SORA’en struktureres:

SORA bør kunne læses som et selvstændigt dokument.

Operationsmanual, procedurer, supplerende manualer og vedligeholdelsesprogrammer skal ikke fremgå af SORA’en, men skal i stedet vedhæftes som bilag.

Proces for opnåelse af operationel tilladelse

For at få en operationel tilladelse skal du indsende en ansøgning, beskrivelse af droneoperationen samt risikovurdering til Trafikstyrelsen. Du finder adressen nedenfor på denne side.

Efter du har indsendt materialet, vurderer Trafikstyrelsen, om operationen samt mitigerende foranstaltninger er tilstrækkelig for at tilvejebringe en sikker operation. Afhængigt af risikovurderingen får du en operationel tilladelse, hvis det vurderes, at operationen er flyvesikkerhedsmæssigt forsvarlig.  

Vurdering af indsendt materiale takseres efter gældende gebyrbekendtgørelse.

Ansøgning

Ansøgning om operationstilladelse i den specifikke kategori

Hent

Prædefineret risikovurdering (PDRA)

Som et alternativ til selv at lave en risikovurdering kan man vælge at anvende en præ-defineret risikovurdering, når ens operation falder ind under de operationelle karakteristika.

Forskellen mellem at flyve efter et standardscenarie og at anvende en prædefineret risikovurdering er, at sidstnævnte tilbyder en mere fleksibel anvendelse for på en generisk måde for at give operatørerne og myndighederne flere muligheder for tilpasning til den enkelte operation. 

Den prædefinerede risikovurdering er resultatet af at anvende en SORA, som er beskrevet i artikel 11 i forordning (EU) 2019/947 for gældende droneoperationer i den specifikke kategori.

EASA har udarbejdet og publiceret fire præ-definerede risikovurderinger:

PDRA-S01: VLOS-flyvning over et kontrolleret område, muligvis indenfor et tætbefolket område.

PDRA-S02: BVLOS-flyvning over et kontrolleret område indenfor et tyndtbefolket område.

PDRA-G01: BVLOS-flyvning i et tyndt befolket område i ukontrolleret område og op til 150 meters højde.

PDRA-G02: BVLOS-flyvning over et tyndt befolket område i et restriktions- eller fareområde.

Alle PDRA forudsætter en drone med en maksimalt dimensioner på 3 meter. Du finder alle detaljerne i AMC-materialet til Artikel 11 i (EU) 2019/947.

 

Vejledning (Udgivelsesdato 12/10/2021)

Vejledning til uddannelsessteder med henblik på teoretisk uddannelse til STS-01_PDRA-S01

Vejledning til droneskoler der ønsker at udbyde uddannelse i og bedømmelse af fjernpiloters teoretiske færdigheder jf. STS-01 og PDRA-S01.

Hent

Proces for opnåelse af operationel tilladelse baseret på PDRA

Du skal ansøge om en operationel tilladelse hos Trafikstyrelsen ved at indsende en ansøgning til Trafikstyrelsen. Du finder adressen nedenfor på denne side.

Operatørcertifikat

Med et operatørcertifikat (Light UAS Operator Certificate, (LUC)) får du autorisation til at godkende egne operationer.

Det vil sige, at med et godkendt LUC udstedt af Trafikstyrelsen er der ikke længere krav om at fremsende en operationel erklæring eller ansøge om operationstilladelse til flyvninger med forhøjet risiko. Du skal dog stadig foretage en risikovurdering af dine droneoperationer samt implementere de rette afbødende foranstaltninger for at sikre dig, at operationen er sikker.

Et LUC udstedes med ubegrænset varighed og forbliver gyldigt, så længe droneoperatøren overholder de relevante krav og lovgivning. Et LUC kan bruges i alle EU’s medlemslande og kan ikke overdrages til andre.  

Proces for erhvervelse af et LUC

Vælger du at ansøge om et LUC, skal du indsende en ansøgning til Trafikstyrelsen (du finder adressen nedenfor på denne side) sammen med følgende informationer: 

 • Håndbog indeholdende beskrivelser af organisationen, relevante procedurer og udførte aktiviteter 
 • Beskrivelse af droneoperatørens styringssystem, organisationsstruktur og sikkerhedssystem
 • Information om droneoperatørens personale samt den ansvarlige for droneoperationerne 
 • Underskrevet erklæring om, at droneoperatøren opfylder gældende krav

Se alle kravene til en ansøgning om LUC i forordning (EU) 2019/947 UAS.LUC.0110. Du kan finde forordningen nedenfor her på siden.

Derefter vurderer Trafikstyrelsen din ansøgning og dokumentation, og afhængigt af det indsendte materiale udstedes et LUC. 

Sagsbehandlingen for ansøgningen af LUC er fastlagt et gebyr efter gebyrbekendtgørelsen.

Trafikstyrelsen
Carsten Niebuhrs Gade 43

1577 København V

Tlf..: 72218800

info@trafikstyrelsen.dk

Gebyrer

Sagsbehandling af ovenstående ansøgninger og tilladelser er gebyrbelagt i henhold til BEK nr. 91 af 26. januar 2023 om Trafikstyrelsens gebyrer og afgifter på luftfartsområdet m.v.
Et indledende introduktionsmøde forud for fremsending af risikovurdering er dog ikke underlagt gebyr.

Gebyret faktureres efter regning og er fastsat til 1.100 kr. pr. time.

Læs BEK nr. 91 af 26. januar 2023 om Trafikstyrelsens gebyrer og afgifter på luftfartsområdet m.v. her [Nyt vindue]

Relevante henvisninger

Forordning

2019/947 og 2019/945 (Gældende fra 29/05/2019 og 12/03/2019)

Easy Access Rules for Unmanned Aircraft Systems

Åbn

AMC & GM to Part-UAS (EU) 2019/947

Åbn

Senest opdateret 02-02-2023