Samtykkeregler ved droneflyvning

I mange situationer skal en droneoperatør eller fjernpilot have indhentet et samtykke, før en droneoperation kan gennemføres.

Vi har udarbejdet en udførlig vejledning til kravet om samtykke. Denne vejledning har til formål at gøre droneoperatører og fjernpiloter i stand til at vurdere, i hvilke situationer der er krav om samtykke fra en eller flere personer, samt til at vurdere, hvor meget der skal til, før der er afgivet et gyldigt samtykke.

I selve vejledningen er henvisninger til forordningen, bekendtgørelsen og vejledningsmaterialet til forordningen indsat med fodnoter, så disse kan findes, hvis der ønskes mere viden om emnet.

Nedenfor har vi valgt at gengive vejledningen under overskrifter, der kan udfoldes for mere information. På den måde, gøres det mere overskueligt at orientere sig om, hvilket type samtykke, der er behov for i den konkrete situation.

Hent den udførlige vejledning om samtykkekravet her

Samtykkekravet ved overflyvning af beboelsesejendomme og over uvedkommende personer

En droneoperatør eller fjernpilot skal i flere situationer have samtykke fra personer til flyvning af droner. Det gælder, hvor:

Efter dronebekendtgørelsens § 19, stk. 1 og 2, skal fjernpiloten have samtykke til at overflyve huse og beboelsesejendomme og dertilhørende haver, gårdspladser og lignende, som er afgrænsede af hegn, hæk, mur eller lignende, medmindre

  • flyvningen sker som led i udførelse af arbejde eller virksomhed, som efter anden lovgivning giver adgang til ejendommen,
  • flyvningen sker som led i udførelse af arbejde på kritisk infrastruktur, herunder forsyningsinfrastruktur, som ejes af infrastrukturforvalteren, eller
  • Trafikstyrelsen har givet tilladelse til flyvning med droner over hus eller beboelsesejendommen.

En droneoperatør eller fjernpilot skal dermed enten have samtykke fra samtlige ejendommes ejere eller beboere, hvis denne skal flyve med drone over en eller flere ejendomme, eller skal falde ind under en af de ovenstående tre undtagelser.

Undtagelse 1) kan anvendes, hvis lovgivning, dvs. en lov eller en bekendtgørelse, giver adgang til at gå ind på ejendomme. Det vil ikke være nok at have en aftale eller vilkår, der giver en virksomhed, f.eks. en forsyning, adgang til ejendommen. I sådanne situationer vil virksomheden have adgang til at gå ind på ejendommen, men denne adgang opfylder ikke det specifikke krav om, at det skal være lovgivning, der giver adgang til ejendommen.

Undtagelse 2) kan anvendes, når en forsyningsvirksomhed, f.eks. fjernvarme eller andre ejere af kritisk infrastruktur, skal have fløjet en opgave for at undersøge rør eller ledninger.

Undtagelse 3) kan anvendes, hvor droneoperatøren eller fjernpiloten hos Trafikstyrelsen har ansøgt om tilladelse til at overflyve bygninger og beboelsesejendomme og dertilhørende haver, gårdspladser og lignende, som er afgrænsede af hegn, hæk, mur eller lignende.

Trafikstyrelsen kan i særlige tilfælde give tilladelse til dette. Droneoperatøren eller fjernpiloten kan derfor ikke forvente, at en tilladelse vil blive givet, medmindre operatøren har en god begrundelse for, hvorfor denne ikke kan indhente samtykke fra ejendommens ejer eller beboer. Det skyldes, at en tilladelse fra Trafikstyrelsen er en undtagelse til hovedreglen om, at en overflyvning kræver samtykke.

[1] Jf. varmeforsyningslovens § 23 a, stk. 1 (lovbekendtgørelse nr. 2068 af 16. november 2021).

Hvis en droneoperatør eller fjernpilot skal flyve nærmere end 2,5 meter fra beboelsesejendomme, dvs. tæt på facaden, men ikke nødvendigvis over beboelsesejendommen, skal droneoperatøren eller fjernpiloten være opmærksom på, hvor dronen skal flyve og skal indhente samtykke efter den regel, der er gældende for området, hvor droneoperatøren eller fjernpiloten ønsker at flyve med drone.

Hvis flyvning med dronen sker på arealer tilhørende beboelsesejendommen gælder et sæt regler, mens der gælder et andet sæt regler, hvis der flyves på arealer, der f.eks. ejes af kommunen.

Situationen kan f.eks. opstå, hvis en droneoperatør skal undersøge en revne i en facade på en beboelsesejendom i en større by. Er revnen ud mod fortovet kan det være kommunen, der ejer arealet. Skal facaden ind mod en baggård undersøges, vil arealet tilhøre beboelsesejendommen.

Nedenfor gennemgås de to forskellige scenarier:

Arealet tilhører ikke ejendommen:

Efter dronebekendtgørelsens § 19, stk. 3, må flyvning med droner nærmere end 2,5 meter fra beboelsesejendomme, som ikke er afgrænset af hegn, hæk, mur og lignende, finde sted, hvis flyvningen sker som led i udførelse af arbejde eller virksomhed, som efter anden lovgivning giver adgang til ejendommen eller arbejde der udføres på kritisk infrastruktur, som ejes af infrastrukturforvalteren. Beboere skal orienteres inden opgaven udføres.

Flyvning må dog finde sted nærmere end 2,5 meter fra beboelsesejendomme, som ikke er afgrænset af hegn, hæk, mur eller lignende, hvis droneoperatøren eller fjernpiloten har fået tilladelse fra Trafikstyrelsen.

Dette betyder, at hvor en droneoperatør eller fjernpilot skal undersøge en facade på en ejendom, der f.eks. vender ud mod et fortov i en større by, skal droneoperatøren enten have hjemmel til at gennemføre flyvning med dronen i en lov eller bekendtgørelse eller skal have en tilladelse fra Trafikstyrelsen. Dronebekendtgørelsen tager ikke stilling til, om droneoperatøren skal indhente samtykke fra kommunen for at kunne flyve fra et areal, som kommunen ejer.

Det er ikke nok at have en aftale, der giver adgang til ejendommen. F.eks. kan et vilkår om adgang til ejendommen i en aftale mellem ejeren af ejendommen og et forsyningsselskab ikke anvendes som hjemmel, medmindre forsyningen er kritisk infrastruktur.

Adgangen til ejendommen skal være fastsat i en lov eller bekendtgørelse.

Tilladelse fra Trafikstyrelsen til at flyve nærmere end 2,5 meter på beboelsesejendommen kan kun forventes at blive givet i særlige tilfælde[1].

Arealet tilhører beboelsesejendommen:

Hvis arealet, der skal flyves fra, tilhører beboelsesejendommen, f.eks. fordi facaden ud mod en baggård eller taget skal undersøges, kan droneoperationen gennemføres, hvis følgende 3 betingelser er opfyldt:

Droneoperatøren eller fjernpiloten skal opfylde alle tre betingelser for at kunne flyve f.eks. i en baggård.

Samtykket fra ejeren eller ejerne skal gives, før der kan flyves. Hvis en bestyrelse i en ejerforening har fået fuldmagt til det, kan bestyrelsen give tilladelse på vegne af ejerne. I så tilfælde skal beboerne i beboelsesejendommen orienteres, før flyvningen gennemføres, læs mere i afsnit 4 om samtykke fra ejere og beboere i beboelsesejendomme.

Droneoperatøren eller fjernpiloten kan som udgangspunkt ikke søge om tilladelse hos Trafikstyrelsen, da bestemmelsen ikke giver Trafikstyrelsen mulighed for at give tilladelse.

[1] Jf. § 19, stk. 4, i dronebekendtgørelsen.

Overflyvning af uvedkommende personer:

En uvedkommende person er en person, der ikke er involveret i den droneoperation, der skal finde sted i et område.

Som udgangspunkt må der ikke være uvedkommende personer i flyve- og sikkerhedsområdet, når der flyves med drone.

En person, der er under et tag eller overdække, er ikke en uvedkommende person, hvis dronen vejer op til 25 kg., eller hvis det er en operation efter en SORA-ansøgning (Specific Operation Risk Assessment), hvor droneoperatøren har vurderet, at operationsområdet er beboet, men at de fleste beboere vil være indendørs i en bygning[1].

Droneoperatøren og fjernpiloten må derfor sikre, at det kun er fjernpiloten og evt. medhjælpere, der er i flyve- og sikkerhedsområdet.

Hvis der er uvedkommende personer i området, skal droneoperatøren og fjernpiloten sikre sig, at den eller de uvedkommende personer har givet samtykke til, at droneoperationen kan gennemføres. Kommer en uvedkommende person ind i området, skal fjernpiloten så vidt muligt undgå at overflyve vedkommende med dronen eller lande dronen.

Et samtykke skal gives i overensstemmelse med samtykkekravet.

 

[1] Se table B.2 – Level of integrity assessment criteria for ground risk of non-tethered M1 mitigations, criteria 2 til Annex B to AMC1 to Article 11 i Easy Access Rules for Unmanned Aircraft Systems med AMC (acceptable means of compliance) og GM (Guidance Material) til Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2019/947 af 24. Maj 2019

Hvornår er et samtykke godt nok?

Et samtykke foreligger, når en uvedkommende person:

  • has given explicit consent (it may be verbal) to the UAS operator or to the remote pilot to be part of the UAS operation (even indirectly as a spectator or just accepting to be overflown by the UAS), and
  • has received from the UAS operator or from the remote pilot clear instructions and safety precautions to follow in case the UAS exhibits any unexpected behavior.

Oversat til dansk betyder dette, at samtykket[1] fra en uvedkommende person skal være givet eksplicit (kan være givet mundtligt) til droneoperatøren eller fjernpiloten om at være en del af droneoperationen (eller indirekte, hvis man er tilskuer eller ved at acceptere at blive overfløjet af dronen).

For så vidt angår dronebekendtgørelsen[2] skal samtykket sikre, at beboere eller ejere af ejendomme er indforstået med, at deres ejendom bliver overfløjet. Ejeren eller beboeren er ikke kun en uvedkommende person, der kun skal give samtykke, hvis denne må formodes at opholde sig udenfor. Samtykket skal derimod gives, fordi flyvningen med dronen foretages på et sted, hvor personens privatliv foregår.

Personen, hvad enten denne er en uvedkommende person eller en person, hvis ejendom skal overflyves med drone, skal af droneoperatøren eller fjernpiloten have modtaget klare instruktioner og sikkerhedsforanstaltninger, der skal følges, i tilfælde af at dronen ikke opfører sig som forventet.

Et samtykke skal derfor indeholde specifikke oplysninger om, hvad det er, der skal give samtykke til. Det er ikke nok at give besked om, at en persons ejendom vil blive overfløjet, og at man skal protestere, hvis man ikke ønsker, at det sker. Det er heller ikke nok f.eks. på en billet til en koncert at oplyse, at der bliver fløjet med droner over området, hvor koncerten afholdes. Der vil i stedet skulle indhentes et individuelt samtykke, for at en person ikke længere betragtes som uvedkommende person i sådan en situation. En undtagelse til dette princip kan dog være, hvor man specifikt skal se et droneshow eller være til stede, hvor droner forventes at flyve, f.eks. til en konkurrence med droner. Her kan information på en billet være nok, hvis informationen er tydelig nok.

Et udtrykkeligt samtykke kan f.eks. være, at en ejer af en ejendom eller lejere på ejendommen oplyses om, at ejendommen skal overflyves den 1. maj 2022 i forbindelse med scanning af ejendommens tag på grund af en skade i taget, der skal efterses. Ejeren af ejendommen skal give samtykke, mens beboerne skal orienteres om overflyvningen.

Sammen med disse oplysninger skal de have oplysninger om, hvordan ejere/beboere skal forholde sig, f.eks. at de anmodes om ikke at forlade bygningen i det tidsrum, scanningen af bygningens tag foregår, eller at de ikke bør vende tilbage til bygningen i tidsrummet og skal tage kontakt til fjernpiloten, hvis de gør det. Hvis en beboer mod forventning forlader eller vender tilbage til ejendommen, skal fjernpiloten så vidt muligt undgå at overflyve beboeren, mens denne befinder sig i området.

De skal endvidere have oplysninger om, hvordan de skal forholde sig i tilfælde af uventede hændelser, f.eks. at fjernpiloten mister kontrollen over dronen.

Samtykket skal droneoperatøren opbevare, hvis droneoperatøren får det skriftligt. Får droneoperatøren det mundtligt, skal droneoperatøren på anden måde kunne bevise dette.

Der skal derfor en del til for at en droneoperatør eller fjernpilot kan sige, at denne har fået et samtykke. Det vil derfor altid være en god ide at have et skriftligt samtykke.

 

[1] GM1 kalder, det, at en uvedkommende person bliver ”involveret” i droneoperationen, at den uvedkommende person får oplysningerne og giver samtykke.

[2] Easy Acces Rules kan også anvendes som vejledning til dronebekendtgørelsen, fordi den skal fortolkes i overensstemmelsen med reglerne i gennemførelsesforordningen.

Samtykke fra ejere eller beboere (lejere) i større beboelsesejendomme

For større beboelsesejendomme, hvor der bor lejere, vil det være nok, at ejeren af beboelsesejendommen har givet samtykke, idet dronebekendtgørelsens § 19, stk. 1-4, stiller krav om, at ejeren eller beboeren har givet tilladelse til flyvningen.

Indeholder beboelsesejendommen ejerlejligheder eller andelslejligheder, må droneoperatøren indhente samtykke hos samtlige ejere, fordi der ikke er en enkelt ejer af ejendommen. Ejerne kan give bestyrelsen mandat til at sige ja på ejernes vegne, men droneoperatøren eller fjernpiloten skal sikre sig, at bestyrelsen har fuldmagt til at give samtykke på ejernes vegne.

Beboerne skal under alle omstændigheder orienteres inden flyvningen med dronen.

Skal dronen flyve nærmere end 2,5 meter på en beboelsesejendom uden hegn, hæk eller lignende, skal beboelsesejendommens ejer give samtykke, og beboerne skal orienteres om dette, dvs. lejere kan orienteres om flyvningen af enten ejeren af ejendommen eller droneoperatøren. Hvis ejeren af ejendommen orienterer beboerne, skal droneoperatøren sikre sig, at dette er blevet gjort.

Drejer det sig om ejerlejligheder, skal droneoperatøren som udgangspunkt have samtykke fra hver ejer af ejerlejlighederne. Droneoperatøren kan dog give en orientering til ejerne, hvis alle ejere af ejerlejlighederne har givet fuldmagt til en bestyrelse, så bestyrelsen kan give tilladelse på ejernes vegne som befuldmægtiget

Senest opdateret 22-06-2022