Uheld, hændelser og havari

Som enhver anden trafikform, kan der ifm. droneoperationer opstå hændelser, havarier og uheld. Selvom risikoen for hændelser og havarier kan mindskes så meget som muligt ved god forberedelse og træning, kan det aldrig helt undgås.

Formålet med indberetning af hændelser, særlige hændelser og havari er derfor at lære af dem gennem løbende analyse for at identificere eventuelle sikkerhedsrisici. På den baggrund kan de relevante luftfartsmyndigheder evt. træffe passende foranstaltninger for at undgå gentagelser. Ikke for at straffe, men for at lære og forbedre. Det er just culture.

 

Hændelsestyper

Hændelser:

Hændelser betegnes som begivenheder, der:

 • ikke er et havari men som indtræffer i forbindelse med operation af et luftfartøj, og som har indflydelse på eller vil kunne have indflydelse på sikkerheden i forbindelse med operationen

Alvorlige hændelser

Ved alvorlige hændelser skal en eller begge af følgende forekomme:

 • alvorlig personskade
 • omstændigheder, som viser tegn på, at der var stor sandsynlighed for et havari

Havari

En begivenhed hvor en eller begge af følgende forekommer:

 • en person kvæstes dødeligt eller alvorligt
 • luftfartøjet udsættes for skade eller strukturelle fejl, som nedsætter strukturens styrke eller luftfartøjets ydeevne eller flyveegenskaber

Obligatorisk indberetning for hændelser med deklarerede droneoperationer og C-mærkede droner, samt for hændelser hvor der sker person- eller materielskade.

Derudover opfordres droneoperatører til frivilligt at indberette for hjælpe med statistik og dermed fremme sikkerheden i branchen

Obligatorisk indberetning

Obligatorisk indberetning

* Deklarerede droneoperationer og C-mærkede droner:

Deklarerede droneoperationer: alle droneoperationer, der er betinget af forudgående tilladelse fra Trafikstyrelsen. Herved menes alle droneoperationer i den Certificerede kategori, den Specifikke kategori, samt alle operationer der er betinget af dispensation fra reglerne i den Åbne kategori, såsom flyvning over naturfølsomme områder, flyvning nær sikringskritiske områder (jf. BEK 1649 af 12/12/2023), eller tilsvarende.

C-mærkede droner: alle droner der er certificeret af en luftfartsmyndighed. Dette omfatter alle operationer med de C-mærkede droner, men kan også indbefatte andre nationale obligatoriske mærkningsordninger.

Obligatorisk indberetning

Hændelser, alvorlige hændelser og havari med droner skal indberettes til Trafikstyrelsen igennem portalen ECCAIRS  (www.aviationreporting.eu)

ECCAIRS formål er at støtte luftfartsmyndigheder arbejde med at forbedre luftfartssikkerheden, ved digitalt at understøtte hændelsesrapporteringsprocessen med at indsamle, dele og facilitere analyse af sikkerhedsdata.

Indberet obligatoriske hændelser og havarier på ECCAIRS her [Nyt vindue]

Frivillig Indberetning

Hændelser med droner, der ikke er opfylder kriterierne for den obligatoriske indberetningspligt, kan indberettes til Trafikstyrelsen via mail til analyse@trafikstyrelsen.dk. Her vil der oftest være tale om hændelser med hobby-droner indenfor den åbne kategori, hvor der ikke sker person- eller materielskade. Derudover er den frivillige indberetning til Trafikstyrelsen åben for indberetning af hændelser og havari i forbindelse med indendørs flyvninger.

Ved frivillig indberetning af hændelser til Trafikstyrelsen bedes følgende information oplyses i videst muligt omfang:

 • Dronepilotens navn og kontaktinformationer
 • Dronepilotens certifikatnummer
 • Lokationen for hændelsen
 • Dato og tid for hændelsen
 • Beskrivelse af hændelsen
 • Beskrivelse af eventuelle skader

Just culture:

Af hensyn til at promovere en positiv indberetningskultur, og derved sikre både mængden af indberettet data samt den modtagne datas nøjagtighed, vil der ved indberetning af hændelser ikke blive lagt vægt på skyld eller ansvar, medmindre der er tale om forsætlighed eller grov uagtsomhed. Dette princip om at promovere en god indberetningskultur ved straffrihed for aktører der af egen drift bidrager til luftfartsmyndighedernes overblik på området, kaldes populært for luftfartens ”just culture”.

Viden om hændelser og havari er vigtige datamæssige input. Enhver indrapportering om hændelser eller havari udgør et datapunkt, der hjælper til at præcisere luftfartsmyndighedernes analyse og mitigering af risici. Derudover bruges indberetningerne som datapunkter, der bidrager til at fokusere Trafikstyrelsens risikobaserede tilsyn med henblik på at højne luftfartssikkerheden.

Hændelser med droner skal indberettes til Trafikstyrelsen.

Alle hændelser med droner skal indberettes, hvis der er sket skade på:

 • Mennesker eller dyr
 • Infrastruktur
 • Andet luftfartøj
 • Hvis du har været i tæt kollision med bemandet luftfart
   

Ved indberetning af hændelser skal der angives følgende information:

 • Dronepilotens navn og kontaktinformationer
 • Dronepilotens certifikatnummer
 • Dronens registreringsnummer
 • Lokationen for hændelsen
 • Dato og tid for hændelsen
 • Beskrivelse af skader
 • Beskrivelse af hændelsen
   

Ved indberetning af hændelser vil der ikke blive lagt vægt på skyld eller ansvar.

Der bliver udarbejdet en indberetningsblanket til indberetning af hændelser med droner (under udarbejdelse).

Senest opdateret 27-05-2021