Grænseoverskridende droneoperationer

Dansk

Ansøgning om grænseoverskridende droneflyvning

Tilladelser til grænseoverskridende droneoperationer - altså droneoperationer i andre lande, gives kun på baggrund af eksisterende operationstilladelser. Sådanne operationstilladelser gives af den kompetente myndighed i det land, du er fra, hvis du er fra et land, der har implementeret EU-forordningen for flyvning med droner (Droneforordningen - EU 2019/947).

Det betyder, at din ansøgning om flyvning i den specifikke kategori skal sendes til den civile luftfartsmyndighed i dit hjemland først. Er du fra Danmark, er denne myndighed Trafikstyrelsen. Når du har modtaget operationstilladelsen derfra, kan du på baggrund af denne ansøge om grænseoverskridende droneoperationer i andre lande, der også har implementeret droneforordning (inklusive Danmark). Ved en ansøgning om grænseoverskridende droneflyvning skal du vurdere operationelle, strategiske og taktiske afbødende foranstaltninger i relation til nationale regler og procedurer for det land, du ønsker at flyve i.

Du ansøger om den grænseoverskridende droneoperation hos den kompetente myndighed i det land, hvori du påtænker at flyve. Selvom der skal ansøges hos den kompetente myndighed i det land, du ønsker at flyve i, er det den kompetente myndighed i dit hjemland, der skal godkende operationen med anerkendelse fra det land, du skal flyve i.

Hvordan man ansøger om grænseoverskridende droneoperationer kan findes uddybet i EASAs Easy Access Rules, artikel 13

Find EASAs Easy Access Rules her [Nyt vindue - Engelsk]

Hvis du er droneoperatør med base udenfor et land, der har implementeret EUs droneforordning, vil den kompetente myndighed for det land, hvor du vælger at foretage dine droneoperationer først, fremover være din kompetente myndighed. Det betyder, at denne kompetente myndighed skal håndtere eventuelle ansøgninger om grænseoverskridende droneoperationer, når der rettes henvendelse fra den kompetente myndighed i det land, du ønsker at flyve i.

Ansøgningsskema til grænseoverskridende droneoperationer

Ved ansøgning om grænseoverskridende droneoperationer i Danmark, vil vi bede dig om at udfylde nedenstående ansøgningsskema, der opridser de operationer, du påtænker at flyve her.
Ansøgningsskemaet beder dig om at henvise til al relevant dokumentation, som skal medsendes i din overordnede ansøgning om droneflyvning i et andet land.

Hent ansøgningsskemaet til grænseoverskridende droneoperationer her [Engelsk]

Gebyrer

Sagsbehandling af ovenstående ansøgninger og tilladelser er gebyrbelagt i henhold til BEK nr. 91 af 26. januar 2023 om Trafikstyrelsens gebyrer og afgifter på luftfartsområdet m.v.
Et indledende introduktionsmøde forud for fremsending af risikovurdering er dog ikke underlagt gebyr.

Gebyret faktureres efter regning og er fastsat til 1.100 kr. pr. time.

Læs BEK nr. 91 af 26. januar 2023 om Trafikstyrelsens gebyrer og afgifter på luftfartsområdet m.v. her [Nyt vindue]

English

Cross-border applications

Permissions for drone operations taking place in other countries than the operators home country are called cross-border operations. Cross-border permissions are only granted on the basis of existing operational authorisations.
Operational authorisations can only be granted by the competent authority of the country you are from, if you are from a country, that has implemented EASA rules.

This means that your application for flights within the specific category must be sent to the Civil Aviation Authority of your country of origin for an operational area in your home country. When an operational authorisation from your home country has been issued, you may use this to apply for a similar flight in another EASA country (Including Denmark) by assessing operational, strategic and tactical mitigations related to local and national rules and procedures for the country you wish to fly in. 

You apply for cross-border operations to the competent authority in the country you aim at flying in. Even though you apply to that countrys competent authority, it is still the competent authority of your home country that ultimately approves of the operation with recognition from the country you wish to fly in. 

How to apply for a cross-border operation can be found in  EASAs Easy Access Rules Article 13

Find EASA Easy Access Rules here [New window]

If you are a drone operator from outside an EASA country, the competent authority of the country you choose to conduct operations in first, will be your competent authority. This means that the competent authority in question will handle your cross-border applications if you plan to fly in another EASA country subsequently.

Cross-border application form

When submitting a cross border application, we ask you to fill out the application sheet outlining the operations you are planning on conducting in Denmnark. 
The application will ask you to reference all relevant documentation, which needs to be enclosed in your overall cross border application.

Download the cross-border application form here

Fees and charges

The above mentioned applications and permits are charges by the hour in accordance with Order no. 91 og 26 January 2023 regarding Order on the Danish Civil Aviation and Railway Authority’s fees and charges in the aviation area etc.
However, an introductory meeting before submision of any application or risk assessment is not subject to any fees.

The fee is stipulated at DKK 1,100 per hour and billed accordingly

Senest opdateret 02-02-2023